Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1123) jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.
Strukturę organizacyjną, zasady kierowania, podziału i nadzoru oraz kompetencji i uprawnień określa w sposób szczegółowy „Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie”, który został ustalony przez Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie i zatwierdzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie Zarządzeniem Nr 30/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego, będącego organem właściwym do wykonywania zadań i kompetencji PSP na obszarze powiatu oraz w postępowaniu administracyjnym.
Komendanta Powiatowego powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki w porozumieniu ze starostą, a także odwołuje po zasięgnięciu opinii starosty.
Koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć: gmina, powiat lub samorząd województwa oraz organizatorzy imprez masowych. Osoby prawne lub fizyczne mogą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania.