Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej ( art.11a ust.1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1123). Organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu gostynińskiego o powierzchni 615 km2 i liczbie ludności 45 992.
W skład powiatu wchodzą: miasto Gostynin, gmina Pacyna, gmina Gostynin, gmina Sanniki, gmina Szczawin Kościelny.
Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy Komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Powiatowej. Zastępca Komendanta Powiatowego, kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania określone przez Komendanta Powiatowego.
Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca.
Zadania Komendanta Powiatowego określa w szczególności:
-
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2020r.,poz.1123i),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2020r.,poz. 471 ze zmianami),
- inne ustawy i przepisy wykonawcze,
- statut Powiatu Gostynińskiego.

Do zadań Komendanta Powiatowego PSP w myśl art. 13 ust. 6 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2020r., poz.1123) należy:
– kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
– organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
– organizowanie na obszarze powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
– dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
   na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

– kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do
   akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących
   Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,

– analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty
   krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
– współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki
   został zatrudniony w gminie,

– rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
– opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
– nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
– wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
– wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz
   miejscowego zagrożenia,

– organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
– szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
– inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów
   krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

– wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
– współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
   Rzeczypospolitej Polskiej,

– przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze
   powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

– realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Oprócz ww. zadań Komendant Powiatowy przedkłada raz w roku Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. Przedkłada do projektu powiatu plan budżetu Komendy Powiatowej. Ponadto nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych oraz odpowiada za ochronę informacji niejawnych. Uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy oraz opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Pełni funkcję Zastępcy Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do: 
- nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, 
- wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków
  transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Decyzje w sprawach, o których mowa wyżej podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Organem odwoławczym od ww. decyzji jest Mazowiecki Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej w myśl art. 1 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 603 ze zm.) należy:
– rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub
   likwidacji miejscowych zagrożeń,

– wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk
   żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

– kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony
   przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,

– nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
– prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
  ludności,

– współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym
   do realizacji jego zadań ustawowych,

– współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich
  organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
  międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,

– realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
  międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.