Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Tryb załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyninie zgodny jest z rozdziałem 7 – Dział I „ Załatwianie spraw” - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zmianami).
Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie realizowane są w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla Komend Wojewódzkich i Powiatowych (Miejskich) Państwowej Strazy Pożarnej, Szkół Aspirantów PSP w Poznaniu i Krakowie, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, Centralnego Muzeum Pożarnictwa wprowadzonych zarządzeniem nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP (Dz. Urz. MSW z 2013r., poz. 27), natomiast klasyfikacja i kwalifikacja spraw prowadzona jest w oparciu o "Jednolity rzeczowy wykaz akt Państwowej Straży Pożarnej" stanowiący załącznik do powyższego zarządzenia.

Załatwianie spraw odbywa się z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020r., poz. 256 ze  zm.).
W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej w Gostyninie właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań. Zakres realizowanych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne zawiera dział BIP-u Regulamin organizacyjny (Rozdział IV – Zadania współne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych). W przypadku ustnego załatwienia sprawy referent sporządza notatkę o przedmiocie sprawy i sposobie jej załatwienia.
Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez:
-
osobiste doręczenie w siedzibie komendy, sekretariat - pokój nr 21 ( 09-500 Gostynin,
  ul. Przemysłowa 1),

- listowne na ww. podany adres,
- faksem na nr ( 024 ) 235 33 33,
- pocztą elektroniczną na adres gostynin@mazowsze.straz.pl

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

- zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów – stanowisko
  ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 17,
-
zgłoszenia organizacji imprez masowych - stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój
  nr 17,
-
zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży - stanowisko
  ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 17,

- prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek stron - stanowisko
  ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 17,
-
wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów
  oraz lokali - stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 17,
-
uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu – wydział
  operacyjno-szkoleniowo-techniczny, pokój nr 20,
-
możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP i podjęcia nauki w szkołach
  pożarniczych - stanowisko ds. kadrowo-organizacyjnych, pokój nr 20,
-
uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu-stanowisko
  ds. kadrowo-organizacyjnych, pokój nr 20.