Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy w Gostyninie przy pomocy Zastępcy Komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zastępca Komendanta Powiatowego, kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania określone przez Komendanta Powiatowego.
Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Komórki organizacyjne wykonują zadania w zakresie ustalonym regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.
Corocznie opracowywany jest roczny plan pracy Komendy w oparciu o „Główne kierunki działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”, które zatwierdza Starosta Gostyniński. Projekt planu pracy przygotowuje stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych na podstawie propozycji wszystkich komórek organizacyjnych.
Analizę realizacji zadań poszczególne komórki organizacyjne sporządzają w formie sprawozdania po zakończeniu każdego półrocza. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP przedkładane jest Staroście oraz Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Realizacja planu pracy jest koordynowana na bieżąco, a jednocześnie prowadzona jest kontrola wewnętrzna realizacji zadań zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli.