Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i Imię / Jednostka: ..................................................................

Adres: ...................................................................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

      Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001r.,
      Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

      SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

dyskietka 3,5

CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

– Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ..................................................................

– Przesłanie informacji pocztą pod adres** ..................................................................................

– Odbiór osobiście przez wnioskodawcę. ......................................................................................

.................................................. ............................................................................................

Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wyżej

Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.