Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

PETYCJE

 

Ustawa o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 870) wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”. Petycja może być złożona w interesie publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, za jego pisemną zgodą.

Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznych wykonujących zadania publiczne.

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

 

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób składania i rozpatrywania petycji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia  11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych: imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji.

 

Anonimy nie są rozpatrywane.

 

Petycja musi być podpisana:

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

 

Jeżeli petycja została złożona w sprawie petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia, musi jednak o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

Dodatkowe informacje dotyczące petycji znajdują się na portalu http://www.petycje.edu.pl