Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie prowadzone są następujące rejestry:

-
skarg, wniosków i petycji,
-
kontroli zewnętrznych (pod nazwą „Książka kontroli zewnętrznych" ),
-
kontroli sanitarnej (pod nazwą „Książka kontroli sanitarnej" ).

Powyższe rejestry udostępniane są w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP dla interesantów lub zewnętrznych organów kontrolnych.
Ponadto ewidencjonowane są akty wewnętrzne Komendanta Powiatowego PSP oddzielnie dla decyzji i rozkazów w układzie rocznym. Rejestr aktów wewnętrznych prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej.

Oprócz powyższych prowadzone są następujące ewidencje:
- zdarzeń ( pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych). Ewidencję prowadzi
  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego.
- u
poważnień do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony
  przeciwpożarowej. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- u
poważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Ewidencję prowadzi
  stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- p
ieczęci i stempli. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- w
yjść w godzinach służbowych. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s
  organizacyjno-kadrowych.
- z
adań wykonywanych poza rozkładem czasu służby i pracy. Ewidencję prowadzi stanowisko
  d/s organizacyjno-kadrowych.
- w
ydanych legitymacji służbowych,  książeczek zdrowia, książek świadczeń lekarskich.
   Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- w
ydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych oraz zaświadczeń
  potwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Ewidencję
  prowadzi stanowisko d/s kwatermistrzowskich.
- d
ruków ścisłego zarachowania. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s finansowych.
- a
rchiwalną. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- k
art mundurowych. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s kwatermistrzowskich.
- o
dzieży specjalnej i ekwipunku osobistego. Ewidencję prowadzi stanowisko
  d/s kwatermistrzowskich.
-
Środków trwałych i pozostałych środków trwałych (niskocennych). Ewidencję prowadzi
  stanowisko d/s kwatermistrzowskich.
- Zapasów magazynowych. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s kwatermistrzowskich.

Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie dysponuje archiwum, które przejmuje, przechowuje, opracowuje i udostępnia dokumentację archiwalną i niearchiwalną do czasu przekazania jej do jednostki nadrzędnej lub właściwego archiwum państwowego. W archiwum prowadzona jest ewidencja zasobu archiwalnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Zasady działania archiwum określone są Decyzją nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009r., w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP.

Do zakresu działania archiwum akt należy:
-
przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
-
opracowanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
-
udostępnianie akt upoważnionym osobom i komórkom organizacyjnym,
-
udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów,
  wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,
-
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
-
zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt.

Podstawową ewidencję archiwalną stanowią:
-
spisy zdawczo-odbiorcze,
-
rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,
-
karty udostępniania akt,
-
ewidencja akt wybrakowanych - spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt.

Akta znajdujące się w archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i obywateli. Zgodę na udostępnianie akt osobom prawnym i fizycznym spoza resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, lub osoba przez niego upoważniona. Za prawidłowe funkcjonowanie archiwum odpowiedzialne jest stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.

Zasób stanu archiwalnego KP PSP w Gostyninie według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

- akta kategorii „A” - 483 teczki,
- akta kategorii „B” - 1 206 teczek, w tym akta osobowe w ilości 231 teczek, obejmujące lata
  1958-2019.